فایل های دسته بندی شیمی

پاورپوینت آلودگی آب های زیرزمینی

پاورپوینت آلودگی آب های زیرزمینی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره صورتبندی، در قالب 13 اسلاید

فایل آماده شده درباره مبحث صورتبندی در شیمی الی میباشد که در قالب پاورپوینت اماده شده است. شیمیدانها برای نشان دادن ایزومرهای صورت بندی سه راه پیشنهاد کرد هاند. طرح سه بعدی یا گوه ایی :که در آنها پیوند کربن کربن از یک زاویه تند دیده می شود بدین ترتیب است که استخلاف های بیرون از صفحه با خطوط ضخیم ..

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

واکنش های رسوبی تعیین هالیدها با نقره نیترات

گزارشکار کامل با تمامی قسمت های آزمایشگاه تجزیه واکنش های رسوبی تعیین هالیدها با نقره نیترات

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ولتامتری چرخه ای

گزارشکار کامل با تمامی قسمت های آزمایشگاه تجزیه ولتامتری چرخه ای

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

هدایت سنجی

گزارشکار کامل با تمامی قسمت های آزمایشگاه تجزیه هدایت سنجی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جداسازی Zn2+ از Ni2+ بوسیله تبادل گر یونی

گزارشکار کامل با تمامی قسمت های آزمایشگاه تجزیه جداسازی Zn2+ از Ni2+ بوسیله تبادل گر یونی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعیین فلوئورید با استفاده از الکترود انتخابگر و روش اضافه کردن استاندارد

گزارشکار کامل با تمامی قسمت های آزمایشگاه تجزیه تعیین فلوئورید با استفاده از الکترود انتخابگر و روش اضافه کردن استاندارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آمپرومتری و بای آمپرومتری

گزارشکار کامل با تمامی قسمت های آزمایشگاه تجزیه آمپرومتری بای آمپرومتری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استاندارد کردن اسید کلریدریک تعیین مخلوط کربنات و بی کربنات

گزارشکار کامل با تمامی قسمت های آزمایشگاه تجزیه استاندارد کردن اسید کلریدریک تعیین مخلوط کربنات و بی کربنات

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ولتامتری چرخه ای در تعیین غلظت پتاسیم فروسیانید

گزارشکار کامل با تمامی قسمت های آزمایشگاه تجزیه ولتامتری چرخه ای در تعیین غلظت پتاسیم فروسیانید

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ولتامتری چرخه ای در تعیین غلظت پتاسیم فروسیانید

گزارشکار کامل با تمامی قسمت های آزمایشگاه آلی تجزیه ولتامتری چرخه ای در تعیین غلظت پتاسیم فروسیانید

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه ثابت سل هدایت سنجی

گزارشکار کامل با تمامی قسمت های آزمایشگاه تجزیه محاسبه ثابت سل هدایت سنجی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 468